เพิ่มความมั่นใจในการใช้ชีวิต ด้วยประกันชีวิตแบบตลอดชีพ คุ้มครองสูง ครอบคลุมสุด

ประกันชีวิตตลอดชีพ

ในปัจจุบันคนไทยวัยทำงานที่มีอายุ 20 – 45 ปี เป็นช่วงวัยนี้เป็นวัยที่กำลังสร้างฐานะ และครอบครัวทำให้หลายคนมีภาระที่ต้องรับผิดชอบทั้งด้านการเงิน และการดูแลคนในครอบครัว แม้ว่าจะมีลักษณะการทำงานอยู่ในออฟฟิศที่ไม่เสี่ยงอันตรายจากการทำงาน แต่ต้องยอมรับว่าการใช้ชีวิตของคนในยุคปัจจุบันมีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยจากโรคร้าย และอุบัติเหตุจากการเดินทางเพิ่มมากขึ้น ทำให้การทำประกันชีวิตจึงเป็นทางเลือกที่ช่วยบริหารความเสี่ยง ลดความสูญเสียในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ทั้งจากโรคภัยไข้เจ็บ และอุบัติเหตุที่คาดไม่ถึง โดยการทำประกันชีวิตจะช่วยแบ่งเบาภาระให้กับคนในครอบครัวด้านค่าใช้จ่ายและยังได้รับเงินทดแทนที่ช่วยในการดำรงชีวิตต่อไปได้

ประกันชีวิต มีกี่แบบ ?

สำหรับผู้ที่สนใจทำประกันชีวิตเพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้ชีวิตและคุ้มครองความเสี่ยงควรทราบก่อนว่าประกันชีวิตถูกแบ่งออกเป็น 4 แบบ คือ

  1. ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ : ให้การคุ้มครองแบบตลอดชีพเน้นเรื่องการลดภาระค่าใช้จ่ายจากการสูญเสีย โดยผู้รับผลประโยชน์จะได้เงินชดเชยเมื่อผู้ทำประกันมีเหตุถึงแก่ความตาย ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ทำประกันมีชีวิตอยู่จนถึงอายุ 99 ปี ประกันจะเป็นผู้จ่ายเงินเอาประกันให้กับผู้ทำประกันโดยตรง
  2. ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ : ให้การคุ้มครองตามอายุสัญญาของประกันพร้อมจัดสรรเบี้ยประกันส่วนหนึ่งเป็นเงินเก็บสะสม โดยผู้ทำประกันจะได้รับเงินสะสมและเงินเอาประกันคืนหากมีชีวิตอยู่ครบตามสัญญาแต่หากเกิดกรณีฉุกเฉินที่ผู้ทำประกันถึงแก่ชีวิต ผู้รับผลประโยชน์จะเป็นผู้รับแทน
  3. ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา : ลักษณะการให้ความคุ้มครองคล้ายกับแบบสะสมทรัพย์แต่มีข้อแตกต่างตรงที่ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลาจะไม่มีเงินสะสมเข้ามาเกี่ยวข้อง
  4. ประกันชีวิตแบบเงินได้ประจำ : ให้การคุ้มครองตามระยะเวลาที่ผู้ทำประกันเลือก โดยจะมีการเก็บค่าเบี้ยประกันเป็นจำนวนเดียวกันตลอดระยะเวลาของกรมธรรม์

สาเหตุที่..ควรทำประกันชีวิตแบบตลอดชีพ

โดยเหตุผลที่คนวัยทำงานควรเลือกทำ ประกันชีวิตตลอดชีพ มีเหตุผลหลัก ๆ 2 ด้าน คือ 1. ประโยชน์ที่ผู้ทำประกันได้รับ ผู้ทำ ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น ไม่ต้องกังวลกับเหตุไม่คาดฝัน รวมถึงช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการทำพิธีกรรมทางศาสนาและสามารถดูแลคนในครอบครัวได้ด้วยเงินเอาประกันแม้ในวันที่ไม่มีชีวิตอยู่ รวมถึงสามารถนำไปใช้ในการลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท และ 2. ประโยชน์ที่ครอบครัวจะได้รับครอบครัวมีเงินเอาประกันที่สามารถเอาไว้ใช้จ่ายในอนาคตและทำให้คนในครอบครัวมีเวลาในการวางแผนในการดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างมั่นคง

ขั้นตอน การทำประกันชีวิตตลอดชีพ

ขั้นตอนในการสมัครและเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร ประกันชีวิตตลอดชีพ ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด เพียงติดต่อไปยังบริษัทประกันที่ต้องการ จากนั้นตัวแทนของบริษัทประกันจะดำเนินการเตรียมเอกสารใบสมัครและแจ้งเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ให้ผู้ทำประกันเตรียมตัวไว้ล่วงหน้า ทั้งนี้ก่อนตัดสินใจทำประกันกับบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ผู้ทำประกันหลายคนจะมีคำถามว่า ประกันชีวิตตลอดชีพ ที่ไหนดี ทั้งนี้ควรพิจารณาจากสาระสำคัญของกรมธรรม์ เช่น ประกันที่จะทำนั้นตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการหรือไม่, ค่าเบี้ยประกันสูงเกินไปหรือไม่ เพราะการทำประกันชีวิตแบบนี้ต้องส่งเบี้ยประกันสม่ำเสมอจึงควรเลือกแผนที่ผู้ทำประกันสามารถจ่ายได้ รวมถึงพิจารณาเกี่ยวกับผลประโยชน์ เงินชดเชยหรือเงินเอาประกันให้ดีว่าตอบโจทย์หรือไม่ นอกจากนี้เพื่อให้การคุ้มครองเป็นไปตามที่ต้องการผู้ทำประกันไม่ควรปกปิดข้อมูลทั้งทางด้านสุขภาพหรือรายละเอียดส่วนตัวอื่น ๆ ในการกรอกใบสมัครเพราะการกรอกข้อมูลเท็จจะส่งผลเสียต่อการเอาเงินประกันในอนาคตได้

เมื่อตัดสินใจได้แล้วว่าจะสมัคร ประกันชีวิตตลอดชีพ ที่ไหนดี และทำการกรอกเอกสมัครเป็นที่เรียบร้อย ผู้ทำประกันควรจ่ายค่าเบี้ยประกันให้ตรงเวลาเพื่อป้องกันกรมธรรม์ขาดและหมดสัญญาได้ หากในกรณีฉุกเฉินที่ผู้ทำประกันไม่สามารถจ่ายค่าเบี้ยประกันได้ตรงตามเวลาที่กำหนด ผู้ทำประกันควรติดต่อไปยังตัวแทนประกันเพื่อแจ้งให้ทราบและสอบถามกำหนดระยะเวลาที่สามารถจ่ายได้ โดยส่วนใหญ่แล้วจะสามารถยืดระยะเวลาในการชำระออกไปได้ ประมาณ 30 – 60 วัน ขึ้นอยู่กับบริษัทประกันแต่ละแห่งหรือแจ้งขอเปลี่ยนระยะเวลาในการจ่ายเบี้ยประกันล่วงหน้า

เมื่อทำประกันและได้รับกรมธรรม์เป็นที่เรียบร้อย ผู้ทำประกันควรแจ้งให้ครอบครัวหรือผู้รับผลประโยชน์ทราบ เพราะหากเกิดเหตุฉุกเฉินผู้รับผลประโยชน์จะได้ดำเนินการขอรับเงินเอาประกัน เงินสินไหม หรือเงินทดแทนบริษัทประกันได้ โดยขั้นตอนในการขอรับเงินเอาประกัน มีดังนี้

  1. แจ้งให้บริษัทประกันทราบโดยทันที หรือภายใน 14 วัน ในกรณีที่ผู้ทำประกันเสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บ
  2. เตรียมเอกสารสำคัญที่ใช้ประกอบการขอรับเงินประกัน เช่น กรมธรรม์ตัวจริงหรือสำเนาก็ได้, ใบมรณะบัตรของผู้ทำประกัน, หลักฐานการชำระเงินค่าเบี้ยประกันงวดสุดท้าย, สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับผลประโยชน์ เป็นต้น ทั้งนี้หากเป็นกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือฆ่าตัวตายจะต้องใช้เอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ เช่น สำเนาบันทึกประจำวันและใบชันสูตรศพ เป็นต้น

การทำประกันชีวิตเป็นสิ่งที่ช่วยบริหารความเสี่ยงที่อาจเป็นภัยต่อชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน พร้อมทั้งช่วยลดการสูญเสียทรัพย์สินของครอบครัวในยามฉุกเฉินได้ ทั้งนี้การทำประกันชีวิตจะไม่เป็นผลดีเลยหากผู้ทำประกันไม่อ่านรายละเอียดในกรมธรรม์ให้ดี ดังนั้นเพื่อให้การทำประกันชีวิตเกิดประโยชน์มากที่สุดผู้ทำประกันควรอ่านรายระเอียดอย่างถี่ถ้วน คำนวณค่าเบี้ยประกันที่เหมาะสมและเปรียบเทียบผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสมก่อนตัดสินใจ

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

เว็บไซต์รวมข้อมูลการสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ บัตรกดเงินสด สินเชื่อส่วนบุคล สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถยนต์ ประกันภัย
Logo
Enable registration in settings - general
Compare items
  • Total (0)
Compare
0