ประกันสุขภาพสำเร็จรูป สุขภาพตรงใจ และ สุขภาพสุขคุ้ม

ประกันสุขภาพสำเร็จรูป สุขภาพตรงใจ และ สุขภาพสุขคุ้ม

ประกันสุขภาพสำเร็จรูป

“ สุขภาพตรงใจ ” และ “ สุขภาพสุขคุ้ม ”

แผนประกันสุขภาพตรงใจ ประกันสุขภาพที่ให้มากกว่าที่คุณคิด

 • ตรงใจกับ ค่ารักษาพยาบาลยามเจ็บป่วย
 • ตรงใจกับ ค่าชดเชยรายได้
 • ตรงใจกับ การแบ่งเบาภาระจากอุบัติเหตุ
 • ตรงใจกับ ความคุ้มครองต่อเนื่อง
 • ผลประโยชน์ตรงใจ ลดหย่อนภาษี เพิ่มเงินออม
 • ไม่ต้อง สำรองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลอีกต่อไปเมื่อเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในเครือของบริษัทฯ ทั่วประเทศไทย
 • สัญญาหลัก 12PL ชำระเบี้ยประกันสัญญาหลัก 12 ปิ จากนั้นชำระเบี้ยเฉพาะสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ

ความคุ้มครองแผนประกันสุขภาพสูงสุด
( ทั้งแผนประกันสุขภาพสำเร็จรูป “ สุขภาพตรงใจ ” และ “ สุขภาพสุขคุ้ม ” )

 • อายุ 6-15 ปี สูงสุดแผน Gold
 • อายุ 16-55 ปี สูงสุดแผน Platinum
 • อายุ 56-60 ปี สูงสุดแผน Platinum ( แต่ไม่ได้รับความคุ้มครอง WP และไม่มีการคิดเบี้ยประกัน WP )
 • แม่บ้านและพระ สูงสุดแผน Gold
แผนประกันสุขภาพสำเร็จรูป ” สุขภาพตรงใจ ” (12PL)
เเผนประกันสุขภาพสำเร็จรูป ” สุขภาพตรงใจ “ Smart Silver Gold Platinum
สมาร์ท โปร (12PL) 100,000 100,000 100,000 100,000
สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์ยกเว้นเบี้ยประกันภัย (WP) / สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์ผู้ชำระเบี้ยประกันภัย (WPDD) บริษัทฯ จะชำระเบี้ยประกันภัยของสัญญาหลักให้จนครบสัญญา ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ โดยยังได้รับผลประโยชน์จากกรมธรรม์หลักเท่านั้น
สัญญาเพิ่มเติมการประกันอุบัติเหตุ (AP) 100,000 200,000 300,000 400,000
สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาล พิเศษ (MEA+)” 1,000 3,200 4,200 6,200
สัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวัน (MEB) 500 1,000 1,000 1,000

แผนประกันสุขภาพสำเร็จรูป ” สุขภาพสุดคุ้ม ” (25PL)

เเผนประกันสุขภาพสำเร็จรูป ” สุขภาพสุดคุ้ม “ Smart Silver Gold Platinum
สมาร์ท โปรเทคเตอร์ (25PL) 150,000 150,000 150,000 150,000
สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์ยกเว้นเบี้ยประกันภัย (WP) / สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์ผู้ชำระเบี้ยประกันภัย (WPDD) บริษัทฯ จะชำระเบี้ยประกันภัยของสัญญาหลักให้จนครบสัญญา ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ โดยยังได้รับผลประโยชน์จากกรมธรรม์หลักเท่านั้น
สัญญาเพิ่มเติมการประกันอุบัติเหตุ (AP) 100,000 200,000 300,000 500,000
สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาล พิเศษ (MEA+)” 1,000 3,200 4,200 6,200
สัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวัน (MEB) 500 1,000 1,000 1,000

ตารางผลประโยชน์แผนประกันสุขภาพสำเร็จรูป “สุขภาพตรงใจ” (12PL)

.

ความคุ้มครอง SMART SILVER GOLD PLATINUM
1. ผลประโยชน์ กรณีเสียชีวิต
1.1 จากเหตุปกติ, โรคภัยไข้เจ็บ 100,000 100,000 100,000 100,000
1.2 จากอุบัติเหตุทั่วไป 200,000 300,000 400,000 600,000
1.3 จากอุบัติเหตุสาธารณภัย 300,000 500,000 700,000 1,100,000
2. ผลประโยชน์เงินจ่ายคืน
2.1 กรณีเลือกรับเงินสด รวมตลอดสัญญา (ผลประโยชน์ขั้นต่ำ) ขึ้นอยู่กับอายุ และเพศของผู้เอาประกัน
2.2 กรณีเลือกรับครั้งเดียว ณ ครบกำหนดสัญญา (ผลประโยชน์ขั้นต่ำ) ขึ้นอยู่กับอายุ และเพศของผู้เอาประกัน
3. ผลประโยขน์ยกเว้นเบี้ยประกันภัยของสัญญาหลัก WP (*)
3.1 กรณีผู้เอาประกันภัยทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง บริษัทฯ จะชำระเบี้ยสัญญาหลักให้จนครบกำหนดตามเงื่อนไขของบริษัท
3.2 กรณีผู้ชำระเบี้ยประกันเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง บริษัทฯ จะชำระเบี้ยสัญญาหลักให้จนครบกำหนดตามเงื่อนไขของบริษัท
4. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ในฐานะผู้ป่วยใน
4.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล ต่อวัน (สูงสุด 75 วัน) 1,000 3,200 4,200 6,200
4.2 ค่าห้อง ICU ต่อวัน (สูงสุด 20 วัน) (4.1 + 4.2 สูงสุดไม่เกิน 75 วัน) 2,000 6,400 8,400 12,400
4.3 ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาลต่อวัน (สูงสุด 75 วัน) 600 900 1,000 1,200
4.4 ค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทางในโรงพยาบาลต่อการปรึกษาแต่ละครั้ง (1ครั้ง/วัน, สูงสุด 20 ครั้ง/ปี) 900 1.300 1,400 1,600
4.5 ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ ต่อการรักษาตัวแต่ละครั้ง ตามอัตราที่กำหนดในตารางค่าผ่าตัด/ วางยาสลบ รับเพิ่ม 70% ของค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินตามตารางค่าผ่าตัดรับเพิ่ม 70% ของค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินตามตารางค่าผ่าตัด) 40,000 85,00 100,000 120,000
4.6 ค่าแพทย์วิสัญญี ต่อการรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง 6,750 13,500 15,000 18,000
4.7 ค่าห้อง/ อุปกรณ์ในห้องผ่าตัด ต่อการักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง 13,500 27,000 30,000 36,000
4.8 ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆต่อการรักษาแต่ะครั้ง (รับเพิ่ม 70% ของค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินของค่ารักษาพยาบาล) 15,000 30,000 30,500 45,000
4.9 ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและการตรวจในห้องปฎิบัติการในฐานะ 4,000 8,000 10,000 14,000
ผู้ป่วยนอก ต่อการบาดเจ็บหรือป่วยแต่ละครั้ง
(เกิดขึ้นภายใน 30 วัน ก่อนหรือหลังเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล)
4.10 ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินผู้ป่วยนอกเนื่องจากอุบัติเหตุภายใน 24 3,500 9,000 10,000 12,000
ชั่วโมงต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง
4.11 ค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยนอกต่อเนื่องจากการรักษาพยาบาล โดยเกิดขึ้นภายใน 30 วัน หลังออกจากโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน
4.10 ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินผู้ป่วยนอกเนื่องจากอุบัติเหตุภายใน 24 280,000 650,000 800,000 1,100,000
5. ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน กรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
5.1 ค่าชดเชยรายวัน (สูงสุด 365 วัน) 500 1,000 1,000 1,000
5.2 กรณีเข้ารักษาพยาบาลในห้อง ICU (สูงสุด 15 วัน) 1,000 2,000 2,000 2,000
6. กรณีสูญเสียอวัยวะหรือมีบาดแผลจากการไหม้จากอุบัติเหตุ
6.1 สูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ (ขึ้นอยู่กับอวัยวะที่สูญเสีย) 2,000-100,000 4,000-200,000 6,000-300,000 10,000-500,000
6.2 กระดูกขา หรือสะบ้าแตกหัก 10,000 20,000 30,000 50,000
6.3 ขาหดสั้นลงอย่างน้อย 5 เซนติเมตร 7,500 15,000 22,500 37,500
6.4 บาดแผลจากการไหม้ (ขึ้นกับ % ความเสียหายของผิวหนัง) 25,000-100,000 50,000-200,000 75,000-300,000 125,000-500,000

ตารางผลประโยชน์แผนประกันสุขภาพสำเร็จรูป ” สุขภาพสุดคุ้ม “(25PL)

.

ความคุ้มครอง SMART SILVER GOLD PLATINUM
1. ผลประโยชน์ กรณีเสียชีวิต
1.1 จากเหตุปกติ, โรคภัยไข้เจ็บ 150,000 150,000 150,000 150,000
1.2 จากอุบัติเหตุทั่วไป 250,000 350,000 450,000 650,000
1.3 จากอุบัติเหตุสาธารณภัย 350,000 550,000 750,000 1,150,000
2. ผลประโยชน์เงินจ่ายคืน
2.1 กรณีเลือกรับเงินสด รวมตลอดสัญญา (ผลประโยชน์ขั้นต่ำ) ขึ้นอยู่กับอายุ และเพศของผู้เอาประกัน
2.2 กรณีเลือกรับครั้งเดียว ณ ครบกำหนดสัญญา (ผลประโยชน์ขั้นต่ำ) ขึ้นอยู่กับอายุ และเพศของผู้เอาประกัน
3. ผลประโยขน์ยกเว้นเบี้ยประกันภัยของสัญญาหลัก WP (*)
3.1 กรณีผู้เอาประกันภัยทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง บริษัทฯ จะชำระเบี้ยสัญญาหลักให้จนครบกำหนดตามเงื่อนไขของบริษัท
3.2 กรณีผู้ชำระเบี้ยประกันเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง บริษัทฯ จะชำระเบี้ยสัญญาหลักให้จนครบกำหนดตามเงื่อนไขของบริษัท
4. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ในฐานะผู้ป่วยใน
4.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล ต่อวัน (สูงสุด 75 วัน) 1,000 3,200 4,200 6,200
4.2 ค่าห้อง ICU ต่อวัน (สูงสุด 20 วัน) (4.1 + 4.2 สูงสุดไม่เกิน 75 วัน) 2,000 6,400 8,400 12,400
4.3 ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาลต่อวัน (สูงสุด 75 วัน) 600 900 1,000 1,200
4.4 ค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทางในโรงพยาบาลต่อการปรึกษาแต่ละครั้ง (1ครั้ง/วัน, สูงสุด 20 ครั้ง/ปี) 900 1.300 1,400 1,600
4.5 ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ ต่อการรักษาตัวแต่ละครั้ง ตามอัตราที่กำหนดในตารางค่าผ่าตัด/ วางยาสลบ รับเพิ่ม 70% ของค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินตามตารางค่าผ่าตัดรับเพิ่ม 70% ของค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินตามตารางค่าผ่าตัด) 40,000 85,00 100,000 120,000
4.6 ค่าแพทย์วิสัญญี ต่อการรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง 6,750 13,500 15,000 18,000
4.7 ค่าห้อง/ อุปกรณ์ในห้องผ่าตัด ต่อการักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง 13,500 27,000 30,000 36,000
4.8 ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆต่อการรักษาแต่ะครั้ง (รับเพิ่ม 70% ของค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินของค่ารักษาพยาบาล) 15,000 30,000 30,500 45,000
4.9 ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและการตรวจในห้องปฎิบัติการในฐานะ 4,000 8,000 10,000 14,000
ผู้ป่วยนอก ต่อการบาดเจ็บหรือป่วยแต่ละครั้ง
(เกิดขึ้นภายใน 30 วัน ก่อนหรือหลังเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล)
4.10 ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินผู้ป่วยนอกเนื่องจากอุบัติเหตุภายใน 24 3,500 9,000 10,000 12,000
ชั่วโมงต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง
4.11 ค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยนอกต่อเนื่องจากการรักษาพยาบาล โดยเกิดขึ้นภายใน 30 วัน หลังออกจากโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน
4.10 ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินผู้ป่วยนอกเนื่องจากอุบัติเหตุภายใน 24 280,000 650,000 800,000 1,100,000
5. ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน กรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
5.1 ค่าชดเชยรายวัน (สูงสุด 365 วัน) 500 1,000 1,000 1,000
5.2 กรณีเข้ารักษาพยาบาลในห้อง ICU (สูงสุด 15 วัน) 1,000 2,000 2,000 2,000
6. กรณีสูญเสียอวัยวะหรือมีบาดแผลจากการไหม้จากอุบัติเหตุ
6.1 สูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ (ขึ้นอยู่กับอวัยวะที่สูญเสีย) 2,000-100,000 4,000-200,000 6,000-300,000 10,000-500,000
6.2 กระดูกขา หรือสะบ้าแตกหัก 10,000 20,000 30,000 50,000
6.3 ขาหดสั้นลงอย่างน้อย 5 เซนติเมตร 7,500 15,000 22,500 37,500
6.4 บาดแผลจากการไหม้ (ขึ้นกับ % ความเสียหายของผิวหนัง) 25,000-100,000 50,000-200,000 75,000-300,000 125,000-500,000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.