ประกันสุขภาพสำเร็จรูป สุขภาพตรงใจ และ สุขภาพสุขคุ้ม

ประกันสุขภาพสำเร็จรูป สุขภาพตรงใจ และ สุขภาพสุขคุ้ม

ประกันสุขภาพสำเร็จรูป

“ สุขภาพตรงใจ ” และ “ สุขภาพสุขคุ้ม ”

แผนประกันสุขภาพตรงใจ ประกันสุขภาพที่ให้มากกว่าที่คุณคิด

 • ตรงใจกับ ค่ารักษาพยาบาลยามเจ็บป่วย
 • ตรงใจกับ ค่าชดเชยรายได้
 • ตรงใจกับ การแบ่งเบาภาระจากอุบัติเหตุ
 • ตรงใจกับ ความคุ้มครองต่อเนื่อง
 • ผลประโยชน์ตรงใจ ลดหย่อนภาษี เพิ่มเงินออม
 • ไม่ต้อง สำรองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลอีกต่อไปเมื่อเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในเครือของบริษัทฯ ทั่วประเทศไทย
 • สัญญาหลัก 12PL ชำระเบี้ยประกันสัญญาหลัก 12 ปิ จากนั้นชำระเบี้ยเฉพาะสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ

ความคุ้มครองแผนประกันสุขภาพสูงสุด
( ทั้งแผนประกันสุขภาพสำเร็จรูป “ สุขภาพตรงใจ ” และ “ สุขภาพสุขคุ้ม ” )

 • อายุ 6-15 ปี สูงสุดแผน Gold
 • อายุ 16-55 ปี สูงสุดแผน Platinum
 • อายุ 56-60 ปี สูงสุดแผน Platinum ( แต่ไม่ได้รับความคุ้มครอง WP และไม่มีการคิดเบี้ยประกัน WP )
 • แม่บ้านและพระ สูงสุดแผน Gold
แผนประกันสุขภาพสำเร็จรูป ” สุขภาพตรงใจ ” (12PL)
เเผนประกันสุขภาพสำเร็จรูป ” สุขภาพตรงใจ “SmartSilverGoldPlatinum
สมาร์ท โปร (12PL)100,000100,000100,000100,000
สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์ยกเว้นเบี้ยประกันภัย (WP) / สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์ผู้ชำระเบี้ยประกันภัย (WPDD)บริษัทฯ จะชำระเบี้ยประกันภัยของสัญญาหลักให้จนครบสัญญา ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ โดยยังได้รับผลประโยชน์จากกรมธรรม์หลักเท่านั้น
สัญญาเพิ่มเติมการประกันอุบัติเหตุ (AP)100,000200,000300,000400,000
สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาล พิเศษ (MEA+)”1,0003,2004,2006,200
สัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวัน (MEB)5001,0001,0001,000

แผนประกันสุขภาพสำเร็จรูป ” สุขภาพสุดคุ้ม ” (25PL)

เเผนประกันสุขภาพสำเร็จรูป ” สุขภาพสุดคุ้ม “SmartSilverGoldPlatinum
สมาร์ท โปรเทคเตอร์ (25PL)150,000150,000150,000150,000
สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์ยกเว้นเบี้ยประกันภัย (WP) / สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์ผู้ชำระเบี้ยประกันภัย (WPDD)บริษัทฯ จะชำระเบี้ยประกันภัยของสัญญาหลักให้จนครบสัญญา ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ โดยยังได้รับผลประโยชน์จากกรมธรรม์หลักเท่านั้น
สัญญาเพิ่มเติมการประกันอุบัติเหตุ (AP)100,000200,000300,000500,000
สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาล พิเศษ (MEA+)”1,0003,2004,2006,200
สัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวัน (MEB)5001,0001,0001,000

ตารางผลประโยชน์แผนประกันสุขภาพสำเร็จรูป “สุขภาพตรงใจ” (12PL)

.

ความคุ้มครองSMARTSILVERGOLDPLATINUM
1. ผลประโยชน์ กรณีเสียชีวิต
1.1 จากเหตุปกติ, โรคภัยไข้เจ็บ100,000100,000100,000100,000
1.2 จากอุบัติเหตุทั่วไป200,000300,000400,000600,000
1.3 จากอุบัติเหตุสาธารณภัย300,000500,000700,0001,100,000
2. ผลประโยชน์เงินจ่ายคืน
2.1 กรณีเลือกรับเงินสด รวมตลอดสัญญา (ผลประโยชน์ขั้นต่ำ)ขึ้นอยู่กับอายุ และเพศของผู้เอาประกัน
2.2 กรณีเลือกรับครั้งเดียว ณ ครบกำหนดสัญญา (ผลประโยชน์ขั้นต่ำ)ขึ้นอยู่กับอายุ และเพศของผู้เอาประกัน
3. ผลประโยขน์ยกเว้นเบี้ยประกันภัยของสัญญาหลัก WP (*)
3.1 กรณีผู้เอาประกันภัยทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงบริษัทฯ จะชำระเบี้ยสัญญาหลักให้จนครบกำหนดตามเงื่อนไขของบริษัท
3.2 กรณีผู้ชำระเบี้ยประกันเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงบริษัทฯ จะชำระเบี้ยสัญญาหลักให้จนครบกำหนดตามเงื่อนไขของบริษัท
4. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ในฐานะผู้ป่วยใน
4.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล ต่อวัน (สูงสุด 75 วัน)1,0003,2004,2006,200
4.2 ค่าห้อง ICU ต่อวัน (สูงสุด 20 วัน) (4.1 + 4.2 สูงสุดไม่เกิน 75 วัน)2,0006,4008,40012,400
4.3 ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาลต่อวัน (สูงสุด 75 วัน)6009001,0001,200
4.4 ค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทางในโรงพยาบาลต่อการปรึกษาแต่ละครั้ง (1ครั้ง/วัน, สูงสุด 20 ครั้ง/ปี)9001.3001,4001,600
4.5 ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ ต่อการรักษาตัวแต่ละครั้ง ตามอัตราที่กำหนดในตารางค่าผ่าตัด/ วางยาสลบ รับเพิ่ม 70% ของค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินตามตารางค่าผ่าตัดรับเพิ่ม 70% ของค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินตามตารางค่าผ่าตัด)40,00085,00100,000120,000
4.6 ค่าแพทย์วิสัญญี ต่อการรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง6,75013,50015,00018,000
4.7 ค่าห้อง/ อุปกรณ์ในห้องผ่าตัด ต่อการักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง13,50027,00030,00036,000
4.8 ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆต่อการรักษาแต่ะครั้ง (รับเพิ่ม 70% ของค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินของค่ารักษาพยาบาล)15,00030,00030,50045,000
4.9 ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและการตรวจในห้องปฎิบัติการในฐานะ4,0008,00010,00014,000
ผู้ป่วยนอก ต่อการบาดเจ็บหรือป่วยแต่ละครั้ง
(เกิดขึ้นภายใน 30 วัน ก่อนหรือหลังเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล)
4.10 ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินผู้ป่วยนอกเนื่องจากอุบัติเหตุภายใน 243,5009,00010,00012,000
ชั่วโมงต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง
4.11 ค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยนอกต่อเนื่องจากการรักษาพยาบาลโดยเกิดขึ้นภายใน 30 วัน หลังออกจากโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน
4.10 ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินผู้ป่วยนอกเนื่องจากอุบัติเหตุภายใน 24280,000650,000800,0001,100,000
5. ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน กรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
5.1 ค่าชดเชยรายวัน (สูงสุด 365 วัน)5001,0001,0001,000
5.2 กรณีเข้ารักษาพยาบาลในห้อง ICU (สูงสุด 15 วัน)1,0002,0002,0002,000
6. กรณีสูญเสียอวัยวะหรือมีบาดแผลจากการไหม้จากอุบัติเหตุ
6.1 สูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ (ขึ้นอยู่กับอวัยวะที่สูญเสีย)2,000-100,0004,000-200,0006,000-300,00010,000-500,000
6.2 กระดูกขา หรือสะบ้าแตกหัก10,00020,00030,00050,000
6.3 ขาหดสั้นลงอย่างน้อย 5 เซนติเมตร7,50015,00022,50037,500
6.4 บาดแผลจากการไหม้ (ขึ้นกับ % ความเสียหายของผิวหนัง)25,000-100,00050,000-200,00075,000-300,000125,000-500,000

ตารางผลประโยชน์แผนประกันสุขภาพสำเร็จรูป ” สุขภาพสุดคุ้ม “(25PL)

.

ความคุ้มครองSMARTSILVERGOLDPLATINUM
1. ผลประโยชน์ กรณีเสียชีวิต
1.1 จากเหตุปกติ, โรคภัยไข้เจ็บ150,000150,000150,000150,000
1.2 จากอุบัติเหตุทั่วไป250,000350,000450,000650,000
1.3 จากอุบัติเหตุสาธารณภัย350,000550,000750,0001,150,000
2. ผลประโยชน์เงินจ่ายคืน
2.1 กรณีเลือกรับเงินสด รวมตลอดสัญญา (ผลประโยชน์ขั้นต่ำ)ขึ้นอยู่กับอายุ และเพศของผู้เอาประกัน
2.2 กรณีเลือกรับครั้งเดียว ณ ครบกำหนดสัญญา (ผลประโยชน์ขั้นต่ำ)ขึ้นอยู่กับอายุ และเพศของผู้เอาประกัน
3. ผลประโยขน์ยกเว้นเบี้ยประกันภัยของสัญญาหลัก WP (*)
3.1 กรณีผู้เอาประกันภัยทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงบริษัทฯ จะชำระเบี้ยสัญญาหลักให้จนครบกำหนดตามเงื่อนไขของบริษัท
3.2 กรณีผู้ชำระเบี้ยประกันเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงบริษัทฯ จะชำระเบี้ยสัญญาหลักให้จนครบกำหนดตามเงื่อนไขของบริษัท
4. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ในฐานะผู้ป่วยใน
4.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล ต่อวัน (สูงสุด 75 วัน)1,0003,2004,2006,200
4.2 ค่าห้อง ICU ต่อวัน (สูงสุด 20 วัน) (4.1 + 4.2 สูงสุดไม่เกิน 75 วัน)2,0006,4008,40012,400
4.3 ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาลต่อวัน (สูงสุด 75 วัน)6009001,0001,200
4.4 ค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทางในโรงพยาบาลต่อการปรึกษาแต่ละครั้ง (1ครั้ง/วัน, สูงสุด 20 ครั้ง/ปี)9001.3001,4001,600
4.5 ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ ต่อการรักษาตัวแต่ละครั้ง ตามอัตราที่กำหนดในตารางค่าผ่าตัด/ วางยาสลบ รับเพิ่ม 70% ของค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินตามตารางค่าผ่าตัดรับเพิ่ม 70% ของค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินตามตารางค่าผ่าตัด)40,00085,00100,000120,000
4.6 ค่าแพทย์วิสัญญี ต่อการรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง6,75013,50015,00018,000
4.7 ค่าห้อง/ อุปกรณ์ในห้องผ่าตัด ต่อการักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง13,50027,00030,00036,000
4.8 ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆต่อการรักษาแต่ะครั้ง (รับเพิ่ม 70% ของค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินของค่ารักษาพยาบาล)15,00030,00030,50045,000
4.9 ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและการตรวจในห้องปฎิบัติการในฐานะ4,0008,00010,00014,000
ผู้ป่วยนอก ต่อการบาดเจ็บหรือป่วยแต่ละครั้ง
(เกิดขึ้นภายใน 30 วัน ก่อนหรือหลังเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล)
4.10 ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินผู้ป่วยนอกเนื่องจากอุบัติเหตุภายใน 243,5009,00010,00012,000
ชั่วโมงต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง
4.11 ค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยนอกต่อเนื่องจากการรักษาพยาบาลโดยเกิดขึ้นภายใน 30 วัน หลังออกจากโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน
4.10 ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินผู้ป่วยนอกเนื่องจากอุบัติเหตุภายใน 24280,000650,000800,0001,100,000
5. ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน กรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
5.1 ค่าชดเชยรายวัน (สูงสุด 365 วัน)5001,0001,0001,000
5.2 กรณีเข้ารักษาพยาบาลในห้อง ICU (สูงสุด 15 วัน)1,0002,0002,0002,000
6. กรณีสูญเสียอวัยวะหรือมีบาดแผลจากการไหม้จากอุบัติเหตุ
6.1 สูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ (ขึ้นอยู่กับอวัยวะที่สูญเสีย)2,000-100,0004,000-200,0006,000-300,00010,000-500,000
6.2 กระดูกขา หรือสะบ้าแตกหัก10,00020,00030,00050,000
6.3 ขาหดสั้นลงอย่างน้อย 5 เซนติเมตร7,50015,00022,50037,500
6.4 บาดแผลจากการไหม้ (ขึ้นกับ % ความเสียหายของผิวหนัง)25,000-100,00050,000-200,00075,000-300,000125,000-500,000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.