ประกันสุขภาพสำเร็จรูป iHealthy AXA

ประกันสุขภาพสำเร็จรูป iHealthy AXA

ประกันสุขภาพสำเร็จรูป iHealthy

ประกันสุขภาพ iHealthy ที่สุดของแผนประกันสุขภาพ คุ้มครอง ครอบคลุมทุกความต้องการ ทุกที่ ทุกเวลา

 • ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน แบบเหมาจ่ายสูงสุดรวมทุกความคุ้มครอง ไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อปี
 • ใส่ใจการดูแลรักษาโรคมะเร็ง และโรคไต ด้วยความคุ้มครอง การล้างไต และการทําเคมีและรังสีบําบัด สําหรับผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
 • ดูแลว่าที่คุณแม่อย่างห่วงใย ด้วยความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสําหรับการตั้งครรภ์ และการคลอดบุตร รวมถึง ภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังการคลอดบุตร พร้อมทั้งค่าหออภิบาลทารกแรกเกิด
 • ส่งเสริมให้มีการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน ด้วยความคุ้มครองการตรวจสุขภาพประจำปี การดูแลรักษาสายตาและทันตกรรม พร้อมทั้งการฉีดวัคซีน
 • ครอบคลุมทุกความต้องการด้านสุขภาพ ที่ให้ความคุ้มครองการรักษาโดยแพทย์ทางเลือก เช่น ฝังเข็ม ไคโรแพคติก ตามคำแนะนำของแพทย์
 • ครอบคลุมทุกที่ ทั่วโลก ตามแผนความคุ้มครองที่เลือก ทำให้เข้าถึงทีมแพทย์ชั้นนำได้ทุกมุมโลก

การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ทำ สัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันต่ออายุกรณีสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผล บังคับครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

สำหรับการเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 120 วัน นับจากวันทำสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันต่ออายุกรณีสัญญาเพิ่มเติม สิ้นผลบังคับครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด

 • เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด
 • ริดสีดวงทวาร
 • ไส้เลื่อนทุกชนิด
 • ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
 • การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
 • นิ่วทุกชนิด
 • เส้นเลือดขอดที่ขา
 • เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

โรคเอดส์ หรือ กามโรค หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

iHealthy

ที่สุดของแผนประกันสุขภาพ คุ้มครอง ครอบคลุม

ทุกความต้องการ ทุกที่ ทุกเวลา

ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน แบบเหมาจ่าย สูงสุดรวมทุกความคุ้มครอง ไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อปี

ใส่ใจการดูแลรักษาโรคมะเร็ง และโรคไต ด้วยความ คุ้มครอง การล้างไต และการทำเคมีและรังสีบำบัด สำหรับผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน

ดูแลว่าที่คุณแม่อย่างห่วงใย ด้วยความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล สำหรับการตั้งครรภ์ และการคลอดบุตร รวมถึงภาวะแทรกซ้อน ก่อนและหลังการคลอดบุตร พร้อมทั้งค่าหออภิบาลทารกแรกเกิด

ส่งเสริมให้มีการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน ด้วยความคุ้มครอง การตรวจสุขภาพประจำปี การดูแลรักษาสายตาและทันตกรรม พร้อมทั้งการฉีดวัคซีน

ครอบคลุมทุกความต้องการด้านสุขภาพ ที่ให้ความคุ้มครอง การรักษาโดย

แพทย์ทางเลือก เช่น ฝังเข็ม ไคโรแพคติก ตามคำแนะนำของแพทย์

ครอบคลุมทุกที่ ทั่วโลก ตามแผนความคุ้มครองที่เลือก ทำให้เข้าถึงทีมแพทย์ชั้นนำได้ทุกมุมโลก

 

เพราะเราแตกต่าง !!!

 • ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน แบบเหมาจ่าย สูงสุด 100 ล้านบาทต่อปี
 • ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกทุกแผน
 • ใส่ใจการดูแลรักษาโรคมะเร็ง และโรคไต
 • ดูแลว่าที่คุณแม่อย่างห่วงใย
ผลประโยชน์แผนประกันสุขภาพเพอร์เฟค เฮลท์โซลูชั่น
1ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในแบบเหมาจ่าย
2ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกแบบเหมาจ่าย
3ค่าล้างไต ค่าเคมีบำบัด และรังสีบำบัดสูงสุดตามแผนความคุ้มครอง ( 100 ล้านบาท ต่อปี )
4ค่ากายภาพบำบัดผู้ป่วยนอกคุ้มครอง
5ค่ารักษาพยาบาลสำหรับการตั้งครรภ์ และการคลอดบุตร*คุ้มครอง
6ภาวะแทรกซ้อนก่อน และหลังการคลอดบุตร*คุ้มครอง
7หออภิบาลทารกแรกเกิด*คุ้มครอง
8ค่ารักษาโดยแพทย์ทางเลือกคุ้มครอง

เพราะเราแตกต่าง !!!

 • ส่งเสริมให้มีการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน
 • ครอบคลุมทุกความต้องการด้านสุขภาพ โดยเฉพาะการรักษาโดยแพทย์ทางเลือก
 • ครอบคลุมทุกที่ ทั่วโลก ตามแผนความคุ้มครองที่เลือก
 • ฟรี บริการ ความคิดเห็นทางการแพทย์ที่ 2
ผลประโยชน์แผนประกันสุขภาพเพอร์เฟค เฮลท์โซลูชั่น
9ค่าตรวจรักษาทันตกรรมคุ้มครอง
10ค่าดูแลรักษาสายตาคุ้มครอง
11ค่าตรวจสุขภาพประจำปีคุ้มครอง
12ค่าฉีดวัคซีนคุ้มครอง
13การจ่ายค่ารักษาพยาบาลในประเทศไม่ต้องสำรองจ่ายกรณีเข้าในโรงพยาบาลในเครือข่าย
14การจ่ายค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ สำหรับผู้ป่วยในไม่ต้องสำรองจ่ายหากมีการแจ้งล่วงหน้า และค่ารักษาพยาบาลเพียงพอต่อค่าใช้จ่าย ( สูงสุด 100 ล้านบาท )
15บริการช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉินระหว่างประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมงคุ้มครอง
16บริการผู้ช่วยส่วนบุคคลคุ้มครอง
17บริการพิเศษ ความคิดเห็นที่ 2 ทางการแพทย์คุ้มครอง
รายละเอียดiHealthy แผน Smart
อายุรับประกัน1เดือน – 80 ปี
อายุรับประกัน1เดือน – 80 ปี
ค่าห้อง และค่าอาหาร5,200 บาท ต่อวัน
ค่าบริการพยาบาลผู้ป่วยในไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดต่อปี 3 ล้านบาท
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก12,000 ต่อปี
ค่าเอกซเรย์ แลป ผู้ป่วยนอก
ค่ากายภาพบำบัดผู้ป่วยนอก
ค่าเคมีบำบัด ล้างไตรวมผลประโยชน์อื่นๆ ไม่เกิน 3 ล้านบาท ต่อปี
ค่าศัลยกรรมผู้ป่วยนอกคุ้มครอง รวมผลประโยชน์อื่นๆ ไม่เกิน 3 ล้านบาท ต่อปี
ภาวะแทรกซ้อน ก่อนและหลังการคลอดบุตรคุ้มครอง รวมผลประโยชน์อื่นๆ ไม่เกิน 3 ล้านบาท ต่อปี
ความคุ้มครองสูงสุด3 ล้านบาท ต่อปี
เบี้ยประกันภัยPerfect Health Solution แผน Smart
เพศชาย
16-2016,691
31-3521,292
41-4528,814
51-5540,713
61-6571,136
เพศหญิง
16-2016,691
31-3521,292
41-4528,814
51-5540,713
61-6571,136

ความคุ้มครองที่แตกต่างในแต่ละแผน

ผลประโยชน์ที่สำคัญPlatinumDaimondGoldSilverSmart
1) ความคุ้มครองชีวิต50,00050,00050,00050,00050,000
2) คุ้มครองผู้ป่วยใน-IPD

3) รักษามะเร็ง และล้างไต

4) ศัลยกรรมผู้ป่วยนอก

5) คุ้มครองผู้ป่วยนอก รวม ค่าแพทย์ ยา เอกซเรย์ แลป กายภาพบำบัด

6) หออภิบาลทารก

7) ตั้งครรภ์ คลอดบุตร

8) แพทย์ทางเลือก

9) จิตเวช

10) ทันตกรรม

11) สายตา

12) ตรวจสุขภาพประจำปี

13) วัคซีน

ข้อยกเว้นที่สำคัญ

1 การเจ็บป่วยใดๆที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ทำสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันต่ออายุกรณีสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด2 สำหรับการเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วันนับจากวันทำสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันต่อ อายุกรณีสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด

 • เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด
 • ไส้เลื่อนทุกชนิด
 • การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
 • เส้นเลือดขอดที่ขา
 • ริดสีดวงทวาร
 • ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
 • นิ่วทุกชนิด
 • เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

3 โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่ยังมิได้รัษาให้หายก่อนวันทำสัญญาประกันภัย

4 การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม

5 โรคเอดส์ หรือ กามโรค หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

หมายเหตุ * เฉพาะข้อยกเว้นบางรายการ โปรดศึกษารายละเอียดข้อยกเว้นทั้งหมดในกรมธรรม์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.