ลงทะเบียนสินเชื่อธนาคารออมสิน 10,000 บาท เช็ควิธีลงทะเบียนที่นี่

เปิดวิธี “ลงทะเบียนสินเชื่อธนาคารออมสิน” 10,000 บาท สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผ่าน www.gsd.or.th เพื่อเพิ่มสภาพคล่องช่วง “โควิด-19” หลังปิดระบบลงทะเบียน “สินเชื่อผู้มีรายได้ประจำ” วงเงินกู้ต่อรายไม่เกิน 50,000 บาทชั่วคราว

หลังจากที่ “ธนาคารออมสิน” ประกาศปิดระบบการลงทะเบียน “สินเชื่อผู้มีรายได้ประจำ” วงเงินกู้ต่อรายไม่เกิน 50,000 บาทชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 23.59 น. เพื่อเร่งดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ลงทะเบียนแล้วให้เร็วที่สุดไปแล้ว

ธนาคารออมสินยังคงเปิดให้ประชาชน “ผู้มีรายได้อิสระ” ขอสินเชื่อฉุกเฉิน สำหรับผู้มีรายได้อิสระ วงเงินกู้ต่อรายไม่เกิน 10,000 บาท ผ่าน www.gsd.or.th อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะเต็มวงเงินเยียวยาที่อนุมัติไว้

โดยผู้มีอาชีพอิสระ สามารถลทะเบียนของรับสินเชื่อฉุกเฉิน เพิ่มสภาพคล่องช่วงโควิด-19 วงเงินสูงสุด 10,000 บาท ได้ตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: เข้าสู่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsd.or.th เลือกลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย

ลงทะเบียนสินเชื่อธนาคารออมสิน" 10,000 บาท สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ

ขั้นตอนที่ 2: กรอกรายละเอียดตามเมนูที่กำหนดลงทะเบียนสินเชื่อธนาคารออมสิน" 10,000 บาท สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ

ลงทะเบียนสินเชื่อธนาคารออมสิน" 10,000 บาท สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ ลงทะเบียนสินเชื่อธนาคารออมสิน" 10,000 บาท สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ

ขั้นตอนที่ 3: รอนัดหมายจากทางธนาคาร ผ่านทาง SMS และเตรียมเอกสารรอทำสัญญา ดังนี้

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– เอกสาร/หลักฐานแสดงการได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) (ถ้ามี) เช่น หนังสือแจ้งปิดสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพ เอกสารสั่งการจากหน่วยงานราชการ เป็นต้น
– เอกสารแสดงการชำระหนี้เป็นปกติ กรณีลูกค้ามีประวัติหนี้ค้างชำระ

ขั้นตอนที่ 4: ติดต่อธนาคารตามวันเวลาที่กำหนด พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนที่ 5: ธนาคารจะแจ้งผลการอนุมัติผ่านทาง SMS และธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ภายใน 3 วันทำการ นับจากได้รับ SMS

ขั้นตอนที่ 6: ถอนเงินสดผ่านตู้ ATM หรือ MyMo บัตรเดบิต หรือ ATM

 

  •  คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

– สัญชาติไทย และอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ทั้งนี้เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลากู้แล้วอายุต้องไม่เกิน 70 ปี
– ผู้ประกอบอาชีพอิสระนอกภาคการเกษตร (เช่น พ่อค้าแม่ค้า ลูกจ้าง/รับจ้างทั่วไป ขับแท็กซี่ มัคคุเทศก์ เป็นต้น)
– มีรายได้ไม่เกินเดือนละ 30,000 บาท
– มีที่อยู่อาศัยแน่นอนที่ติดต่อได้
– ผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19

  •  เงื่อนไขสินเชื่อ

– วงเงิน 10,000 บาท
– อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) 0.10% ต่อเดือน
– ไม่ต้องมีหลักประกัน
– ระยะเวลาให้กู้ไม่เกิน 2 ปี ปลอดการผ่อนชำระหนี้ใน 6 งวดแรก เริ่มชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในงวดที่ 7 โดยหักเงินชำระจากบัญชีเงินฝากของผู้กู้
– ระยะเวลาอนุมัติเงินกู้และจัดทำสัญญา สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการจำนวน 20,000 ล้านบาท

ลงทะเบียนสินเชื่อธนาคารออมสิน" 10,000 บาท สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ

ที่มา: www.gsb.or.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.