สินเชื่อบ้าน ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย

สินเชื่อบ้าน ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย

สินเชื่อบ้าน ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 7.00% ต่อปี*
วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท*
ผ่อนนานสูงสุด 20 ปี*

 

คุณสมบัติผู้กู้ และ/หรือผู้กู้ร่วม

 • อายุ 20-65 ปี
 • เป็นพนักงานที่มีรายได้ประจำ/อาชีพอิสระ
 • ไม่เป็นบุคคลที่ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 • ไม่เป็นบุคคลที่ถูกห้ามทำธุรกรรมตามกฏหมาย

เอกสารประกอบการสมัคร
พนักงานประจำ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ทะเบียนบ้านของผู้กู้ และคู่สมรส
 • สลิปเงินเดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินเดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน
 • เอกสารอื่น (ถ้ามี) เช่น สำเนาเอกสารการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นต้น
 • สำเนาเอกสารหลักประกัน (โฉนดที่ดิน และบ้าน/อาคารชุด)

อาชีพอิสระ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ทะเบียนบ้านของผู้กู้ และคู่สมรส
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)
 • เอกสารแสดงการเสียภาษีเงินได้ (50ทวิ) เอกสารการชำระภาษีอื่นๆ ย้อนหลัง 12 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน และ/หรือเอกสารอื่นที่แสดงที่มาของรายได้ (ถ้ามี)
 • สำเนาเอกสารหลักประกัน (โฉนดที่ดิน และบ้าน/อาคารชุด)

หมายเหตุ *ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยมิต้องทราบล่วงหน้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.