สินเชื่อ SME เพื่อผู้ประกอบการธุรกิจ อพาร์ทเมนท์-หอพัก

สินเชื่อ SME เพื่อผู้ประกอบการธุรกิจ อพาร์ทเมนท์-หอพัก

สินเชื่อ SME เพื่อผู้ประกอบการธุรกิจ อพาร์ทเมนท์-หอพัก

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ให้บริการสินเชื่อ เงินกู้ เพื่อสร้างอพาร์ทเมนท์-หอพัก เป็นวงเงินสินเชื่อ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจอพาร์ทเมนท์หรือหอพักให้เช่า ทั้ง กู้เงิน เพื่อก่อสร้างอพาร์ทเมนท์-หอพักใหม่บนที่ดินของตนเอง กู้เงิน เพื่อปรับปรุงอาคารสิ่งปลูกสร้างเดิมที่มีอยู่ หรือ Refinance วงเงินสินเชื่อ เงินกู้จากสถาบันการเงินเดิม หรือ กู้เงิน เพื่อซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่เป็นอพาร์ทเมนท์-หอพักโดยถือเป็นบริการที่สมบูรณ์ครบวงจร ด้วยข้อเสนอดีๆ ที่แตกต่างดังนี้

 • พิจารณา เงินกู้ รวดเร็ว
 • วงเงินกู้ ค่าก่อสร้างอพาร์ทเมนท์-หอพักได้สูงสุดถึง 100% ของมูลค่างานก่อสร้าง
 • มีรูปแบบของวงเงินสินเชื่อ วงเงินกู้ ที่หลากหลาย ตรงต่อความต้องการ
 • มีวงเงินสินเชื่อ/เงินกู้ สำหรับ การกู้เพื่อการตกแต่งภายใน
 • การผ่อนชำระ เงินกู้ ที่สอดคล้องกับรายได้
 • โดยระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้นานสูงสุด 15 ปี

คุณสมบัติของผู้กู้

 • ผู้ขอสินเชื่อประเภทบุคคลธรรมดา หรือผู้ขอสินเชื่อประเภทนิติบุคคล
 • มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจอย่างน้อย 1 ปี
 • มี อพาร์ทเมนท์-หอพัก อยู่แล้วต้องการปรับปรุง ต่อเติม หรือต้องการก่อสร้างใหม่ บนที่ดินของตนเอง หรือต้องการซื้อหอพัก-อพาร์ทเมนท์

เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ เงินกู้ เพื่อสร้างอพาร์ทเมนท์-หอพัก

กรณีผู้ขอสินเชื่อ (เงินกู้) ประเภทนิติบุคคล

 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน), รายชื่อผู้ถือหุ้น, หนังสือบริคณห์สนธิ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี
 • ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • บัญชีเงินฝาก/Statement การเดินบัญชีของกรรมการหรือนิติบุคคลย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาโฉนดที่เสนอเป็นหลักการประกัน, ใบอนุญาตการก่อสร้าง
 • แบบแปลนสิ่งปลูกสร้าง

กรณีผู้ขอสินเชื่อ (เงินกู้) ประเภทบุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านผู้กู้ และคู่สมรส (ถ้ามี)พร้อมรับรองสำเนาฯ
 • สำเนาทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
 • ประวัติผู้กู้, ประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ ของผู้ขอกู้เงิน
 • บัญชีเงินฝาก/Statement การเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือนของผู้ขอกู้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.