บัตรเครดิต กสิกรไทย CGA/SFT

Add to compare

บัตรเครดิต กสิกรไทย CGA/SFT

บัตรเครดิต กสิกรไทย CGA/SFT

วงเงินหมุนเวียนถาวร

– วงเงินหมุนเวียนถาวร ตั้งแต่ 30,000 บาท ขึ้นไป
– สำหรับบัตรคลาสสิก ตั้งแต่ 45,000 บาท ขึ้นไป
– สำหรับบัตรทอง และ บัตรแพลทินัม ตั้งแต่ 75,000 บาท ขึ้นไป
– โดยที่วงเงินรวมของบัตรสูงสุด เมื่ออนุมัติครั้งแรกไม่เกิน 2 เท่าของรายได้

ไม่เสียค่าธรรมเนียมชำระค่าเล่าเรียนด้วยบัตรเครดิตร่วม
CGA/SFT – กสิกรไทย ไม่เสียค่าธรรมเนียม*

แบ่งชำระค่าเล่าเรียน

แบ่งชำระค่าเล่าเรียนได้ 3 งวด หรือ 6 งวด
(โดยไม่มีดอกเบี้ย)**

KBANK Reward Pointsรับคะแนนสะสม KBANK Reward Points เพื่อแลกของกำนัล
(ทุกการใช้จ่ายผ่านบัตร 25 บาท รับ 1 คะแนน)


สิทธิประโยชน์อื่นๆสิทธิประโยชน์อื่นๆ เหมือนบัตรเครดิตวีซ่ากสิกรไทย

ส่วนร่วมในการบริจาค

ได้มีส่วนร่วมในการบริจาคและสนับสนุนต่อ
การพัฒนาด้านการศึกษาแก่เยาวชนของชาติ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ผู้สมัครบัตรหลัก ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 • กรณีมีรายได้ตั้งแต่ 15,000 บาท แต่ไม่ถึง 20,000 บาท ต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปี แต่ไม่เกิน 45 ปี
 • กรณีมีรายได้ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป ต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีแต่ไม่เกิน 80 ปี

* กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ : ต้องมีอายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
* กรณีเป็นผู้มีเงินออม : มีเงินฝากประจำและ/ หรือ เงินฝากออมทรัพย์ที่ธนาคารพาณิชย์ใดๆ ไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน
* กรณีเป็นผู้ประกอบการ : ต้องดำเนินการธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
* สำหรับชาวต่างประเทศที่ทำงานอยู่ในประเทศไทย ต้องมีรายได้ประจำตั้งแต่ 50,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป

 

เอกสารประกอบการสมัครบัตรหลัก (เอกสารหลัก)

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ/สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีไม่ปรากฏหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักในสำเนาบัตรดังกล่าว)
 • สำเนา Passport, Visa และ Work Permit ที่ยังไม่หมดอายุ (สำหรับชาวต่างประเทศที่ทำงานอยู่ในประเทศไทย)

 

เอกสารแสดงรายได้ กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงานบริษัท,ข้าราชการ,พนักงานรัฐวิสาหกิจ

 • สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)

– กรณียื่นหนังสือรับรองรายได้และรับเงินเดือนเป็นเงินสดต้องแนบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ปีล่าสุด หรือ 6 เดือนย้อนหลังเป็นอย่างน้อย
– กรณียื่นหนังสือรับรองรายได้และรับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคาร ต้องแนบ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ปีล่าสุด 6 เดือน ย้อนหลังเป็นอย่างน้อย หรือ KBank Statement อย่างน้อย 3 เดือนย้อนหลัง ที่แสดงรายการเงินเดือนเข้าบัญชี

 

กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำและรายได้อื่นๆ

 • สลิปเงินเดือน 3 เดือนย้อนหลังและต่อเนื่องนับจากปัจจุบันรวม 3 ฉบับ หรือ หนังสือรับรองรายได้ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)

– กรณียื่นหนังสือรับรองรายได้และรับเงินเดือนเป็นเงินสดต้องแนบ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ปีล่าสุด หรือ 6 เดือนย้อนหลังเป็นอย่างน้อย
– กรณียืนหนังสือรับรองรายได้และรับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคาร ต้องแนบ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ปีล่าสุด 6 เดือน ย้อนหลังเป็นอย่างน้อย หรือ KBank Statement อย่างน้อย 3 เดือนย้อนหลัง ที่แสดงรายการเงินเดือนเข้าบัญชี

 

กรณีเป็นข้าราชการบำนาญ

 • สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ (อายุไม่เกิน 3 เดือน) หรือ
 • สำเนาบัตรรับเงินบำนาญ หรือ ใบแนบหนังสือสั่งจ่าย หรือ
 • สำเนา Bank Statement อย่างน้อย 3 เดือนย้อนหลังนับจากปัจจุบัน ที่แสดงรายการเงินบำนาญเข้าบัญชีในแต่ละเดือน

 

กรณีเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น นักร้อง นักแสดง นายหน้าขายประกัน/ขายตรง

 • 50 ทวิ แสดงรายได้ปีล่าสุด หรือ 6 เดือนย้อนหลังเป็นอย่างน้อย

 

กรณีเป็นผู้ประกอบการ/เจ้าของกิจการ/ประกอบธุรกิจส่วนตัว

 • สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และ
 • สำเนา Bank Statement (บัญชีหลักของกิจการ/ที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ) ในนามส่วนบุคคล อย่างน้อย 6 เดือน และต่อเนื่องนับจากปัจจุบัน

 

กรณีเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการที่จดทะเบียนนิติบุคคล (บมจ.,บจก.,หจก.,หสน.)

 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน คัดสำเนาไม่เกิน 6 เดือนและ
 • สำเนาบัญชีรายชือผู้ถือหุ้น คัดสำเนาไม่เกิน 1 ปี (เฉพาะ บมจ.และบจก.) และ
 • สำเนา Bank Statement ในนามนิติบุคคล อย่างน้อย 6 เดือนและต่อเนื่องนับจากปัจจุบัน

 

กรณีเป็นเจ้าของกิจการที่จดทะเบียนการค้าในนามห้างหุ้นส่วนสามัญ (หสม.,) คณะบุคคล

 • สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และ
 • สำเนาใบคำขอจดทะเบียน/ หนังสือจัดตั้งคณะบุคคล และ
 • สำเนา Bank Statement ในนามห้างหุ้นส่วนสามัญหรือในนามคณะบุคคล อย่างน้อย 6 เดือนและต่อเนื่องนับจากปัจจุบัน

 

กรณีเป็นผู้มีเงินออม

 • สำเนา Bank Statement เงินฝากจากบัญชีเงินฝากประจำ/ออมทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ใดๆ อย่างน้อย 6 เดือน ย้อนหลังนับจากปัจจุบัน

 

กรณีที่ท่านมีบัตรเครดิตกสิกรไทยประเภทใดๆ ที่ยังไม่หมดอายุ

 • กรุณาส่งสำเนาหน้าบัตรเครดิตดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาอนุมัติ

 

ผู้สมัครบัตรเสริม ต้องมีอายุตั้งแต่ 15ปีขึ้นไป เอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
 • สำเนา Passport, Visa ที่ยังไม่หมดอายุ (สำหรับชาวต่างประเทศที่ทำงานอยุ่ในประเทศไทย)

 

เงื่อนไขการสมัคร ดังนี้

 • ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เริ่ม วันที่ 1 กันยายน 60 ให้ปรับอัตราดอกเบี้ยเป็น 18% ต่อปี
 • (อัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตรวมค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการอื่นสูงสุดร้อยละ 18 ต่อปี)

สมัครบัตรเครดิตออนไลน์ บัตรเครดิต กสิกรไทย CGA/SFT

บัตรเครดิต กสิกรไทย CGA/SFT

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “บัตรเครดิต กสิกรไทย CGA/SFT”

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

เว็บไซต์รวมข้อมูลการสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ บัตรกดเงินสด สินเชื่อส่วนบุคล สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถยนต์ ประกันภัย
Logo
Enable registration in settings - general
Compare items
 • Total (0)
Compare
0