Tag Archives: ประกันสุขภาพตรงใจ

ประกันสุขภาพสำเร็จรูป สุขภาพตรงใจ และ สุขภาพสุขคุ้ม

ประกันสุขภาพสำเร็จรูป สุขภาพตรงใจ และ สุขภาพสุขคุ้ม

ประกันสุขภาพสำเร็จรูป “ สุขภาพตรงใจ ” และ “ สุขภาพสุขคุ้ม ” แผนประกันสุขภาพตรงใจ ประกันสุขภาพที่ให้มากกว่าที่คุณคิด ตรงใจกับ ค่ารักษาพยาบาลยามเจ็บป่วย ตรงใจกับ ค่าชดเชยรายได้ ตรงใจกับ การแบ่งเบาภาระจากอุบัติเหตุ ตรงใจกับ ความคุ้มครองต่อเนื่อง ผลประโยชน์ตรงใจ ลดหย่อนภาษี เพิ่มเงินออม ไม่ต้อง สำรองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลอีกต่อไปเมื่อเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในเครือของบริษัทฯ ทั่วประเทศไทย สัญญาหลัก 12PL ชำระเบี้ยประกันสัญญาหลัก 12 ปิ จากนั้นชำระเบี้ยเฉพาะสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ ความคุ้มครองแผนประกันสุขภาพสูงสุด ( ทั้งแผนประกันสุขภาพสำเร็จรูป “ สุขภาพตรงใจ ” และ “ สุขภาพสุขคุ้ม ” ) อายุ 6-15 ปี สูงสุดแผน Gold อายุ 16-55 ปี สูงสุดแผน Platinum อายุ 56-60 ปี สูงสุดแผน Platinum ( แต่ไม่ได้รับความคุ้มครอง WP และไม่มีการคิดเบี้ยประกัน ...

Read More »